Fyi Eql Is Pronounced C99b

Fyi, ‘#eql?’ is pronounced ‘É›kÉ›l?’ (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English) #mountainrb{.aktt_hashtag}